Image

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: „OWU”) regulują stosunki cywilnoprawne pomiędzy stronami, w zakresie obrotu handlowego wszelkimi towarami sprzedawanymi przez PHU K-FOX Krzysztof Lis i stanową integralną część umów handlowych zawieranych indywidualnie z kontrahentami PHU K-FOX.
 2. W zakresie określonym w ust. 1 wyłączeniu podlegają wzorce i ogólne warunki umów stosowane przez Kupującego.
 3. Niniejsze OWU dostępne są w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem k-fox.libet.pl
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 OWU niniejsze OWU stanowią integralną część każdej Umowy sprzedaży i dostawy zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym. Wyłączenie stosowania OWU oraz wszystkie uzgodnienia Stron odbiegające od OWU wymagają dla swojej skuteczności uzgodnienia indywidualnych warunków w formie pisemnej. Odmienne od postanowień OWU postanowienia ogólnych warunków umów i innych wzorców umownych Kupujących zawierających Umowę ze Sprzedawcą nie obowiązują, chyba że Sprzedawca zaakceptował je w formie pisemnej. Zawarcie odrębnej umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWU tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 5. Kupujący akceptuje postanowienia OWU Sprzedawcy z chwilą:
  1. Złożenia zamówienia lub otrzymania potwierdzenia zamówienia,
  2. Lub zawarcia Umowy sprzedaży lub dostawy,
  3. Lub odbioru towaru od Sprzedawcy

W zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

 1. Użyte w treści OWU terminy oznaczają:
  1. Sprzedawca – PHU K-FOX Krzysztof Lis z siedzibą w Kaliszu, NIP: 6181966180,
  2. Towar – produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy lub Towar dostępny na indywidualne zamówienie,
  3. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, nabywca Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, z wyłączeniem Konsumenta,
  4. Strony – Sprzedawca oraz Kupujący,
  5. Konsument – (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (w szczególności dokonująca zakupu towarów) niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) (ii) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie drogą pocztową lub elektroniczną na adresy e-mail funkcjonujące w jego przedsiębiorstwie, informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty cenowej, dostępnych promocjach oraz nowościach oferowanych przez PHU K-FOX Krzysztof Lis.
 3. Strony postanowiły, że każdy sprzedany Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania całej należności (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 k.c.)
 4. Kupujący do czasu całkowitej zapłaty należności zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia Towaru stanowiącego przedmiot umowy, w szczególności od zdarzeń losowych.
 5. Kupujący do czasu całkowitej zapłaty należności zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia Towaru stanowiącego przedmiot umowy, w szczególności od zdarzeń losowych.
 6. Wyłączone zostaje prawo kupującego do potrącania wierzytelności wynikających z umów sprzedaży z jakimikolwiek wierzytelnościami, które Kupujący posiada względem Sprzedawcy.
 7. O ile nie wynika to wprost z przedłożonej propozycji cenowej lub asortymentowej, żadne propozycje (włączając w to: propozycje nazwane potocznie „ofertą”), informacje zamieszczone na stronie internetowej, katalogi, cenniki, broszury i inne informacje skierowane do Kupującego dotyczące Towarów wiążącej oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksy cywilnego.
 8. Informacje techniczne zawarte w materiałach reklamowych, katalogach, w broszurach, na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy w przypadku wystąpienia rozbieżności ze stanem rzeczywistym.
 • 2 Zamawianie Towaru
 1. Składanie zamówień przez Kupującego odbywa się osobiście w placówce Sprzedawcy, bądź drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wybranej placówki Sprzedawcy.
 2. Zamówienie Kupującego musi zawierać co najmniej:
  1. Rodzaj, ilość i nazwę Towarów,
  2. oznaczenie daty i miejsca dostarczenia Towarów, bądź informację o odbiorze własnym w placówce Sprzedawcy,
  3. dane podmiotu (Kupującego) w imieniu którego występuje w tym: firmę, adres, oraz stosowny numer w rejestrze KRS/NIP/REGON, zależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę w chwili złożenia zamówienia o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie zawartej umowy, w szczególności na organizację dostarczania Towarów
 4. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy, a brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia
 5. Terminy realizacji mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca powiadomi Kupującego o zmianach terminu dostawy.
 6. Zawarcie umowy poprzez przyjęcie zamówienia nie wiąże jednak Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, sprzedaż Towarów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca zobowiązany jest wysłać Towar poza granicę Polski, miejscem wydania Towarów jest miejsce, gdzie w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 8. Sprzedający zastrzega prawo żądania od Kupującego przed przyjęciem i przystąpieniem do realizacji Umowy ustanowienia na rzecz Sprzedającego nieodwołalnych zabezpieczeń płatności

 

 • 3 Realizacja zamówień
 1. Osoba odpowiedzialna w placówce Sprzedawcy potwierdza złożenie zamówienia w tym samym trybie w jakim je otrzymała, informuje o dostępności zamówionych Towarów oraz przedstawia Kupującemu łączną cenę zamówionych Towarów oraz koszt dostawy, a także termin dostawy lub przygotowania Towarów do odbioru zgodnie ze wskazaniami Kupującego, przy czym w przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Strony związane są treścią tych zastrzeżeń, o ile żadna ze Stron nie przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzednich stosuje się odpowiednio.
 2. Koszt dostawy ponosi w całości Kupujący.
 3. Za upoważnioną do odbioru Towaru uważa się każdą osobę będącą w miejscu uzgodnionym jako właściwe do wydania Towaru, wskazującą na działanie w imieniu Kupującego.
 4. Rozładunek powinien zostać przeprowadzony bezzwłocznie po dostarczeniu Towaru, zakończony powinien być nie później niż 2 godziny od momentu dostarczenia Towaru.
 5. Koszty opóźnienia w przeprowadzeniu rozładunku obciążają w całości Kupującego.
 6. Kupujący jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego sprawdzenia Towaru oraz jego opakowania z chwilą jego wydania. Wszelkie widoczne nieprawidłowości, w tym dostarczenie Towaru innego niż Towar określony przez Kupującego w zamówieniu oraz w ilości innej niż określona w zamówieniu, a także uszkodzenia opakowań, jak również niezgodność rzeczywiście wydanego Towaru z listem przewozowym lub innym dokumentem potwierdzającym wydanie Towaru powinny być zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od daty wydania Towaru w drodze korespondencji e-mail. W razie braku zgłoszenia w terminie i formie wskazanych w zdaniu poprzednim, Kupujący traci uprawnienie do powoływania się w jakimkolwiek celu na nieprawidłowości wskazane w niniejszym ustępie.
 7. Jeżeli Towar transportowany jest z wykorzystaniem palet, cena Towaru nie uwzględnia ceny palet. Koszt ten zostanie podany na fakturze i obciąża Kupującego. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmować zwrotu palet, na jakich transportowany był Towar.
 8. Koszt obsługi zwrotu palet ponosi Kupujący, koszt odbioru palet zostanie odliczony od kaucji pobranej za paletę przez Sprzedawcę.
 9. Możliwość zwrotu palet Kupujący zobowiązany jest ustalić ze Sprzedawcą w chwili składania zamówienia. Jeżeli strony ustalą możliwość zwrotu palet, zwrot musi nastąpić nie później niż 180 dni od złożenia zamówienia.
 10. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od poszczególnych lub jeszcze niezrealizowanych części zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, ani spełnienia jakichkolwiek innych obowiązków, jeżeli Kupujący naruszy istotne postanowienie zawartej umowy lub niniejszego dokumentu, w szczególności w przypadku nieterminowych płatności lub nie przyjęcia dostawy towarów wg harmonogramu.
 11. W razie nieodebrania towaru przez Kupującego w umówionym terminie, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty za towar wraz z kosztami transportu zgodnie z umową i OWU tak jakby do dostawy/odbioru doszło oraz dodatkowo jest zobowiązany do:
  1. Odbioru na swój koszt towaru z placówki Sprzedawcy, a w razie dostawy bezpośrednio przez producenta z magazynu tego producenta w terminie 7 dni od dnia w którym towar miał być odebrany lub od dnia nieskutecznej dostawy,
  2. Zapłaty wynagrodzenia za przechowywanie w wysokości stanowiącej równowartość 0,1% wartości zamówienia netto + VAT za każdy dzień przechowywania począwszy od ósmego dnia.
 12. Sprzedawca nie ma obowiązku przechowywania towaru dłużej niż dwa miesiące od uzgodnionego terminu odbioru lub dostawy.
 13. Sprzedawca nie udziela zapewnień o których mowa w art. 564 fine k.c. Żadne oświadczenie złożone przez Sprzedawcę nie może zostać uznane za takie zapewnienie
 14. W przypadku braku terminowej zapłaty lub jej części, Sprzedający uprawniony jest do naliczenia odsetek maksymalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się dostawą Towarów, z wykonaniem niezrealizowanych zamówień i z potwierdzaniem nowych zamówień w przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego jakichkolwiek należności na rzecz Sprzedawcy lub w przypadku przekroczenia przez niego uzgodnionego indywidualnie limitu kredytowego (o ile został przyznany), aż do momentu, w którym wszystkie zaległe płatności wraz z odsetkami należnymi zostaną zapłacone
 16. Sprzedawca posiada prawo do zaliczania wpłat pochodzących od Kupującego w pierwszej kolejności na poczet wymagalnych należności ubocznych, niezależnie od treści oświadczeń Kupującego towarzyszących wpłacie, jak również do potrącania wszelkich wzajemnych wierzytelności, w tym jeszcze niewymagalnych aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń wobec Kupującego.

 

 

 • 4 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona na podstawie z art. 558 §1 K.C., zaś ewentualne reklamacje dotyczące Towaru rozpatrywane będą w oparciu o §4. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest Konsument. W takim przypadku postanowienia mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie narusza to praw konsumentów określonych we właściwych przepisach prawa.
 2. Sprzedający nie udziela gwarancji, jednakże Towary mogą być objęte gwarancją producenta, na warunkach określonych przez producenta.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną (w tym wynikające z niewykonania Umowy lub wykonania jej w sposób nienależyty lub odpowiedzialność za czyny niedozwolone (odpowiedzialność deliktowa)), jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do szkody rzeczywistej, przy czym górną granicę tej odpowiedzialności stanowi wysokość zapłaconej ceny netto. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w przypadku, gdy producent Towarów opóźni się, odmówi lub zrezygnuje z jego wyprodukowania, dostawy lub też transportu. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem. Powyższe wyłączenie nie dotyczy szkód wyrządzonych Kupującego przez Sprzedającego w sposób umyślny.
 4. Wyłączona jest również odpowiedzialność Sprzedawcy za koszty dodatkowe poniesione w związku z wadą Towaru.
 5. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy powstała w wyniku działania siły wyższej, a także odpowiedzialność z tytułu opóźnienia (zwłoki), gdy jest ono spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań przez podwykonawców lub dostawców Sprzedawcy.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady Towaru nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Towar w innych rzeczach będących własnością Klienta lub osób trzecich ani szkód na osobie.

 • 5 Procedura reklamacyjna
 1. W związku z wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, Sprzedawca może uwzględnić reklamację Kupującego odnośnie wadliwości Towaru dokonaną jedynie zgodnie z procedurą i na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Sprzedający może uwzględnić reklamację pod warunkiem, że Reklamacja łącznie spełnia następujące wymagania:
  1. zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez Kupującego lub osoby przez niego upoważnione pod rygorem nieważności, oznaczenie daty i miejsca dostarczenia towarów, bądź informację o odbiorze własnym w placówce Sprzedawcy,
  2. zostanie sporządzona z udziałem osoby umocowanej ze strony sprzedawcy lub z udziałem przewoźnika w chwili odbioru lub w dniu w którym towar miał być odebrany,
  3. zostanie doręczona Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia odbioru lub od dnia dostawy towaru,
  4. będzie dokładnie wskazywała reklamowany towar oraz jego ilość,
  5. będzie obejmowała opis wady,
  6. na wyraźne żądanie Sprzedającego, zgłoszone w dowolnej formie, w terminie 5 dni od dnia doręczenia reklamacji, reklamowany towar zostanie zwrócony przez Kupującego do placówki w której został zakupiony w terminie kolejnych 7 dni od dnia otrzymania tego żądania. Jeżeli dostawa była realizowana bezpośrednio przez producenta towar zostanie w tym terminie zwrócony do producenta. Zapisy dotyczące dostarczenia lub oględzin towaru nie dotyczą reklamacji wyłącznie ilościowej (wskazującej na niedobór w dostawie).
 3. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego informacji zawartych w reklamacji, Sprzedawca może uwzględnić reklamację dokonując uzupełnienia lub wymiany towaru, a gdy to będzie niemożliwe obniżając cenę za towar brakujący lub wadliwy.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odbioru towaru, bądź od dnia przeprowadzenia jego oględzin, a w przypadku reklamacji wyłącznie ilościowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu reklamacyjnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji, jeśli Kupujący wykorzysta (np. zabuduje) towary objęte roszczeniem reklamacyjnym przed upływem terminu jego rozpatrzenia.

 

 • 5 Tajemnica handlowa

Wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy stanowią tajemnicę handlową stron, a nieprzestrzeganie obowiązku zachowania tajemnicy handlowej uprawnia każdą ze stron do odstąpienia od umowy i dochodzenia odszkodowania za powstałą szkodę.

 • 7 Zmiana OWU
 1. Wszelkie zmiany umowy handlowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnej zmiany lub uchylenia OWS ze skutkiem na przyszłość. Zmiana niniejszych OWU następuje poprzez opublikowanie nowej wersji OWU na stronie internetowej k-fox.pl
 3. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem każdego kolejnego zamówienia każdorazowego zapoznania się z nowymi OWU.
 4. W razie zmiany OWU dla każdej poszczególnej transakcji zastosowanie będą miały postanowienia OWU obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.
 • 8 Jurysdykcja i prawo właściwe
 1. Umowa handlowa, OWU oraz wszelkie spory między stronami związane z ich współpracą handlową podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku ze wszelkimi relacjami handlowymi między stronami zostają poddane jurysdykcji sądów polskich.
 3. Spory między stronami będzie rozstrzygał sąd właściwy dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu.Firma

Image

Specjalizujemy się w hurtowej sprzedaży materiałów budowlanych i dekoracji wnętrz. W oparciu o najlepszych na rynku producentów wyżej wymienionego asortymentu zapewniamy pełną gamę produktów jakich potrzebują Państwo do budowy czy remontu swoich domów, mieszkań, ogrodów. Jesteśmy największą hurtownią budowlaną w Kaliszu.

Kontakt

PHU K-FOX

ul. Rzymska 38-40
62-800 Kalisz
NIP: 618 196 61 80
Regon: 251554830

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 7:00-17:00
Sobota 7:30-13:30

T +48 62 768 08 18
F +48 62 768 08 19

Autoryzowany Punkt Sprzedaży
Libet Platinium PHU K-FOX
Oddział Wrocław

Mokronos Dolny k. Wrocławia
ul. Orzechowa 1-3,
55-080 Kąty Wrocławskie

Menu

Newsletter

Zapraszamy do naszego biuletynu informacyjnego (newslettera). Dzięki temu będziemy mogli informować Państwa o nowościach w naszej ofercie, specjalnych promocjach.

Please fill the required field.

Socjalmedia